joomla 1.6

Ponuda za Vas

Kao nositelj suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje geodetske djelatnosti i ovlaštenja Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije, Geodetika Split d.o.o. obveznik je odredbi cjenika usluga Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

CJENIK

Za Vas ?emo izvršiti sve geodetske poslove koji su potrebni i pri tom nudimo Vam potpunu uslugu.

 • Izmjera i identifikacija Vašeg zemljišta na terenu
 • Parcelacijski elaborati za diobu zemljišta
 • Upisivanje zgrada u katastar i zemljišnu knjigu
 • Izrada podloge za projektiranje novih objekata te legalizaciju postoje?ih
 • Etažiranje zgrada
 • Odre?ivanje granice pomorskog dobra
 • izrada geodetskih projekata te stru?ni nadzor i pra?enje gradnje

Mi ?emo pribaviti svu potrebnu dokumentaciju, izvršiti izmjeru i izraditi elaborat. Predati ?emo ga nadležnim institucijama i katastru na pregled i ovjeru, te Vam isporu?iti gotov proizvod u najbržem roku.

Vaš je zadatak jedino pokazati svoju nekretninu i imati uredan vlasni?ki list.


KAKO TO FUNKCIONIRA ?

Rješenja postoje. U otprilike 6 koraka.

 • Savjetovanje
 • Prikupljanje potrebne dokumentacije (preslik ili kopija katastarskog plana, posjedovni list, vlasni?ki list, dokumenti prostornog ure?enja, i dr.)
 • Obavljanje terenskih radnji
 • Izrada odgovaraju?eg geodetskog elaborata
 • Predo?avanje elaborata Vama i svim zainteresiranim strankama
 • Ovjera elaborata

GEODETSKI POSLOVI KOJE TVRTKA OBAVLJA

Tvrtka Geodetika Split d.o.o. posjeduje sav instrumentarij i ra?unalnu opremu potrebnu za obavljanje navedenih geodetskih poslova sukladno propisima Državne geodetske uprave.

 • Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • Izradba elaborata katastra vodova i tehni?ko vo?enje katastra vodova
 • Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata o Iskol?enju gra?evine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju gra?evina (pra?enje mogu?ih pomaka)
 • Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
 • Iskol?enje gra?evine
 • Izradba posebnih geodetskih podloga za zašti?ena i šti?ena podru?ja
 • Poslovi stru?nog nadzora nad radovima navedenim podto?kama 3., 4., 6. i 7.