joomla 1.6

Za bolju orjentaciju
RJE?NIK POJMOVA

VLASNI?KI LIST
jedini pravi dokaz vlasništva i drugih stvarnih prava i obveza nad nekretninom.
POSJEDOVNI LIST
dio katastarskog operata koji sadrži podatak o posjedu nad nekretninom.
PRERIS
ili preslik katastarskog plana, grafi?ki prikaz nekretnine
TERENSKE RADNJE
terenski uvi?aj, terensko utvr?ivanje postoje?ih me?a i drugih granica, provedba terenskih mjerenja u svrhu obilježavanja postoje?ih me?a i drugih granica, terensko obilježavanje postoje?ih me?a i drugih granica vidljivim trajnim oznakama, provedba terenskih mjerenja u svrhu uspostave novih razgrani?enja, terensko obilježavanje novo uspostavljenih me?a i drugih granica vidljivim trajnim oznakama, provedba terenskih mjerenja u svrhu evidentiranja zgrada i drugih gra?evina, provedba terenskih mjerenja u svrhu evidentiranja granica na?ina uporabe katastarskih ?estica
PGP
posebna geodetska podloga koja služi u svrhu projektiranja
UPLANA
upisivanje objekta u katastar i u zemljišnu knjigu
PARCELACIJA
dioba zemljišta, promjena oblika katastarske ?estice